Фінансова звітність політичних партій

Відповісти
Дина
Початкiвець
Початкiвець
Повідомлень: 3
З нами з: 17 лютого 2018, 14:11
Контактна інформація:

Фінансова звітність політичних партій

Повідомлення Дина » 28 березня 2018, 12:39

Політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених ЗУ «Про політичні партії в Україні».
Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності політичної партії, її місцевої організації, яка у встановленому законом порядку набула статусу юридичної особи, здійснюється органом (посадовою особою) відповідної політичної партії, місцевої організації політичної партії, уповноваженим здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами політичної партії (місцевої організації партії).
Політична партія, яка була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також політична партія, яка отримує державне фінансування, зобов’язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування.
Зовнішній незалежний фінансовий аудит, проводиться аудиторською фірмою, що відповідає таким критеріям:
1) аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
2) аудиторська фірма має досвід надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання, зокрема виконала не менше двох завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання протягом останніх трьох років;
3) у складі аудиторської фірми наявні не менш як десять працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладено трудовий договір;
4) не менш як три працівники аудиторської фірми мають сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
5) щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менше трьох мільйонів гривень;
6) аудиторська фірма уклала договір страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності) на суму не менш як десять мільйонів гривень. При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.
Політичні партії, місцеві організації політичних партій зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить їх зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформацію (документи), необхідну для проведення такого аудиту.
Політична партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
Політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до НАЗК у паперовій формі (за підписом керівника політичної партії, засвідченим печаткою політичної партії), а також на електронному носії звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк. У звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру повинен містити інформацію про:
1) майно політичної партії, її кожної місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, вартість такого майна станом на кінець відповідного звітного кварталу. Ці відомості включають дані про об’єкти нерухомості, рухоме майно, цінні папери, нематеріальні активи, грошові кошти. Дані про об’єкти нерухомості та рухоме майно зазначаються, якщо вони належать політичній партії, її місцевій організації на праві власності або використовуються ними на праві користування. Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
2) дату здійснення кожного внеску на користь політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, а також до виборчого фонду політичної партії, її місцевої організації чи кандидата від політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), розмір (суму) отриманого внеску, найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичної особи, яка здійснила внесок, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка здійснила внесок на підтримку політичної партії;
3) суму отриманих протягом звітного періоду коштів з державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності політичної партії та, окремо, на відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації (у разі отримання політичною партією таких коштів);
4) дату здійснення кожного платежу з рахунків політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, рахунку (рахунків) виборчого фонду політичної партії, її місцевої організації, кандидата від політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), отримувача відповідного платежу (із зазначенням відомостей, передбачених пунктом 2 цієї частини для осіб, які здійснюють внески на підтримку політичної партії), цільове призначення та розмір кожного платежу;
5) дату виникнення, припинення, суму (вартість) кожного фінансового зобов’язання (станом на кінець звітного періоду) політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, та особу, на користь якої фінансове зобов’язання підлягає виконанню (із зазначенням відомостей про таку особу, передбачених пунктом 2 цієї частини для осіб, які здійснюють внески на підтримку політичної партії).
Ці вілосомті відображаються у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо кожної політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, кандидатів на відповідних виборах (у разі проведення виборів).
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються висновки щорічного внутрішнього аудиту та незалежного зовнішнього фінансового аудиту політичної партії (якщо його проведення є обов’язковим відповідно до цього Закону), які є невід’ємними частинами такого звіту.
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках).
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК, у тому числі у формі відкритих даних, не пізніше ніж на десятий день з дня його надходження та розміщується у відкритому доступі впродовж не менше п’яти років. У звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.
Аналіз звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, підготовка і затвердження висновку за результатами такого аналізу здійснюються НАЗК у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження. Результати такого аналізу оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАЗК не пізніш як на п’ятий день з дня затвердження висновку за результатами аналізу звіту.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Дина
Початкiвець
Початкiвець
Повідомлень: 3
З нами з: 17 лютого 2018, 14:11
Контактна інформація:

Re: Фінансова звітність політичних партій

Повідомлення Дина » 28 березня 2018, 12:46

Найбільш поширені типові помилки, які допускають політичні партії, їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, при заповнені Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт): 1.Зазначають інформацію про місцеві організації політичної партії в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи», проте до Звіту не додають інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної такої місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи;
2.Не зазначають інформацію про усі свої місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи в таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи»;
3.Не додають до Звіту копій документів, що підтверджують відомості, які відображені в Звіті, а саме: довідки про рух коштів на рахунках, правоустановчі документи на майно, копії договорів оренди, безоплатного користування тощо;
4.Зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо внесків на їх підтримку, а саме не відображають в Звітах місцевих організацій політичної партії внески, які були внесені ними на користь політичної партії;
5.Зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо їх майна, а саме вказують не усе майно, яке перебуває у власності та/або користуванні;
6.Зазначають недостовірну інформацію в Звіті щодо кількості працівників складу апарату місцевих організацій Партії;
7.Порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме недотримуються обмежень щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, їх місцевих організацій певними категоріями осіб (наприклад, юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства);
8.Порушують вимоги законодавства щодо їх фінансування, а саме, отримують внески на свою підтримку готівкою;
9.Не зазначають місце проживання та реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних осіб, які зробили внески, в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту;
10.Подають непронумеровані та непрошиті Звіти (не містять на останній сторінці напису «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ____ аркушів»);
11.Заповнюють Звіти не за всіма передбаченими в них позиціями (залишають пусті графи);
12.Включають додаткові таблиці з показниками (наприклад, у зведеній таблиці Звіту), які не передбачені Формою Звіту;
13.Не заповнюють обов’язкові розділи Звіту, а саме: таблиці «Загальна інформація про політичну партію», «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи», «Зведена таблиця Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
14.Не подають Звіт в електронному вигляді на електронному носії ;
15.Подають Звіт в електронному вигляді, який не відповідає Звіту в паперовому вигляді;
16.Подають Звіт в електронному вигляді з незакритими відомостями про фізичну особу, які належать до інформації з обмеженим доступом (наприклад, не закрито РНОКПП керівника політичної партії на останній сторінці сканованої копії Звіту у форматі PDF);
17.Подають Звіти несвоєчасно.

Дина
Початкiвець
Початкiвець
Повідомлень: 3
З нами з: 17 лютого 2018, 14:11
Контактна інформація:

Re: Фінансова звітність політичних партій

Повідомлення Дина » 28 березня 2018, 12:55

Відповідальність, передбачена за порушення встановленого порядку або строків подання звітів політичних партій, подання завідомо недостовірних відомостей у звітах політичних партій, порушення порядку надання або отримання внесків, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичних партій
Стаття 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону.

Відповідно до частини першої статті 159-1 Кримінального Кодексу України подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до частини другої статті 159-1 Кримінального Кодексу України умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, а так само умисне отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно, караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою або поєднані з вимаганням внеску, караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Аватар користувача
r2d2
Користувач
Користувач
Повідомлень: 22
З нами з: 28 лютого 2018, 15:44
Контактна інформація:

Re: Фінансова звітність політичних партій

Повідомлення r2d2 » 28 березня 2018, 16:40

Очень интересно, не знал об этом раньше. Спасибо за информацию :D

Відповісти